Strategien in den erb- und familienrechtlichen Konflikten

Strategien in den erb- und familienrechtlichen Konflikten

Vortrag und Diskussion

 

Strategien in den erb- und familienrechtlichen Konflikten

Fr. 01.12.2017   –   Hamburg

 


قوانین ارث، وصیت، ازدواج و طلاق و چگونه .در دادگاه می توان پیروز شد

سخنرانی و گفتمان با دکتر دکترایرانبومی
وکیل دادگستری در المان

چنان‌چه هموطنان عزیز ایرانی که مقیم خارج از ایران هستند، در مسایل ارث وصیت ازدواج و طلاق دچار مسئله حقوقی شوند و نتوانند به ایران سفر نمایند، قوانین ایران در پاره‌ای از موارد، تسهیلاتی را در نظر گرفته که ایرانیان بتوانند در همان کشوری که ساکن هستند، امور حقوقی مربوطه را به انجام برسانند.
به طور مثال بین وصیت و تقسیم ارث در ادا کردن آن کدام مقدّم است؟ آیا تمام اموال که موضوع ارث است می توان به وصیت سپرد و دیگر اموال باقی نمانده که به ارث تقسیم شود؟ و آیا شرایط طبق قوانین در خارج از ایران وجود دارد که حد اکثر چه قدر می تواند اموال را به وصیت سپرده بشود؟

آیا کسی می تواند همه اموال خود به کسی دیگر وصیت کند و دیگر برای وراث خود چیزی باقی نمی گذارد؟ آیا وراث آنچه که مربوط به ارث است می تواند وصیت پدرش را رد کند؟

سخنران ی و مشاوره با دکتر دکترایرانبومی
وکیل دادگستری در المان

Vortrag und Diskussion
mit Dr. Dr. Iranbomy
Rechtsanwalt

Der Einfluss des iranischen Erbrechts und Familienrechts auf die erb- und
familienrechtlichen Auseinandersetzungen in